ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Lesní mateřské školy Kulíšek z.s. Krakovský ul. 430, Kralupy nad Vltavou

s účinností od 1.9.2017

 

OBECNÁ ČÁST

  1. Úvodní ustanovení

 

Organizační řád organizace upravuje její postavení, působnost a členění (s přihlédnutím k místním provozním podmínkám). Je základní normou školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 250/2000 Sb. a vyhlášky č. 14/2005, ve znění vyhl.č.43/2006 o mateřských školách.

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

 

  1. Postavení a poslání Lesní mateřské školy Kulíšek z.s.

 

Zřizovatelem Lesní mateřské školy Kulíšek je zapsaný spolek Lesní mateřská škola Kulíšek z.s.. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, v němž se sdružují fyzické a právnické osoby vyznávající zdravý životní styl, s respektem a úctou k přírodě, ochraně krajiny a životního prostředí, udržitelnému rozvoji, ale především se vzájemným respektem k dětem a dospělým navzájem.

Základním posláním Lesní mateřské školy Kulíšek je podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporuje ve vzájemném setkávání a aktivním využívání svých schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.  Poslání vychází ze Stanov spolku zřizovatele školy..

Zřízení Lesní mateřské školy z.s. je vymezeno ve Stanovách spolku, které jsou platné dnem zápisu do spolkového rejstříku dne  28.2.2017 usnesením soudu L12332/RD8/MSPH. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 12332.

Školské zařízení Lesní mateřská škola Kulíšek z.s. je soukromou lesní MŠ evidovanou Krajským úřadem Středočeského kraje vedenou v rejstříku škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod názvem: Lesní mateřská škola Kulíšek z.s. – Kralupy nad Vltavou s identifikátorem zařízení: 691011311.

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s. je členem Asociace lesních mateřských škol.

 

  1. Předmět činnosti

Vymezení hlavního účelu činnosti: zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.

Zajišťuje stravování dětí a pracovníků školského zařízení v souladu s ustanovením Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb…

 

  1. Organizační členění

/vnitřní kontrolní schéma a kompetence vymezuje příloha č. 1/

 

Vedoucí zaměstnanci podle § 11 odst. 4 ZP a jejich řídící činnosti

 

  1. stupeň řízení

Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z.s. je jmenována do funkce

výkonným výborem zřizovatele školy, tj. spolkem Lesní mateřská škola Kulíšek z.s..

Ředitelka ze zákona řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy, je

odpovědná za vedení organizace.

Ředitelka LMŠ je současně hlavním pedagogem školy.

 

  1. stupeň řízení

Osoba zastupující ředitelku školy: v případě dlouhodobé nepřítomnosti

ředitelky školy je tato osoba jmenována a odvolávána ředitelkou školy. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy, zastupuje ředitelku v plném rozsahu pozice ředitelky. Popis práce je specifikován v pracovní náplni ředitelky školy.

 

Ostatní zaměstnanci  (kompetence a zastupování):

 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy:

 

Hlavní pedagog vede, řídí, organizuje a je přímo zodpovědný za výchovnou a vzdělávací činnost školy. Při dlouhodobé nepřítomnosti hlavního pedagoga  je pozice zastoupena pověřeným pedagogem Lesní mateřské školy Kulíšek z.s. Pověření určuje hlavní pedagog školy.

Pedagog  organizuje výchovnou a vzdělávací činnost třídy, je přímo podřízen hlavnímu pedagogovi školy. Je oprávněn pracovat samostatně. Ve výjimečných případech a při přítomnosti hlavního pedagoga může být pedagog po dobu bezpodmínečně nutnou zastoupen chůvou nebo provozním zaměstnancem školy (koordinátor, školník)

Chůva vykonává vzdělávací a výchovnou činnost pod přímým dohledem pedagoga. Pracuje vždy pod dozorem pedagogického pracovníka. Ve výjimečných případech a při přítomnosti pedagoga může být chůva na bezpodmínečně nutnou dobu zastoupena provozním zaměstnancem školy (koordinátor, školník)

 

Provozní zaměstnanci:

 

Koordinátorka je jmenována a odvolávána ředitelkou školy. Podílí se na provozu školy v úzké spolupráci s ředitelkou školy a ve spolupráci s ostatními pracovníky provozního úseku školy. Při dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel jiného pracovníka školy výkonem této pozice nebo činnost rozdělí mezi více osob, které pověří úkoly vyplývající z činnosti koordinátora

Vedoucí školní jídelny (hospodářka) je jmenována/ a odvolávána/ ředitelkou školy. Zodpovídá za provozní úsek stravování ve škole. V případě dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitelka školy koordinátora vykonáváním této funkce nebo úkoly rozdělí mezi více pověřených osob, jedná se o dobu bezpodmínečně  nutnou.

Školník vykonává dozor a nutné opravy v zázemí LMŠ. Při dlouhodobé nepřítomnosti je nahrazen pracovníkem přijatým na dobu bezpodmínečně  nutnou (DPP), která zajistí neodkladnou údržbu zázemí.

Účetní (ekonomka školy) vykonává účetní, mzdovou a personální agendu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je nahrazena pracovníkem přijatým na dobu bezpodmínečně nutnou (DPP), která zajistí neodkladné úkony v účetní, mzdové a personální agendě školy.

 

Vymezení pojmů:

  • dlouhodobou nepřítomností se rozumí 30 dnů po sobě jdoucích,
  • po dobu bezpodmínečně nutnou se rozumí období 48 hodin (týká se pouze pedagogických a nepedagogických pracovníků)

 

Podrobný popis činnosti zaměstnance vymezuje popis jeho pracovní náplně, který je vyhotoven písemně a  zaměstnanec tento dokument stvrzuje podpisem.. Popisem pracovní náplně se v průběhu svého pracovního poměru řídí a plní jemu uložené úkoly.

Všichni pracovníci školy se tak podílejí na provozu školy a odpovídají za činnost podle popisu své práce.

Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat zákoník práce, zákony a vyhlášky vztahující se k práci v předškolním zařízení a nařízení ředitele školy.

V případě zastupování je nutné předá pověřený pracovník agendu zastupující osobě. Tak své povinnosti stvrdí podpisem v popisu činnosti své nové pracovní pozice.

 

Všichni pracovníci školy se podílejí na plánování rozvoje školy, přípravě a realizaci, na hodnocení školního roku. Na racionálním využívání pracovní doby a všech prostředků pro práci.

 

Všichni pracovníci školy dodržují pracovní řád, dobu, pravidla BOZP, PO.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Organizační řád Lesní mateřské školy Kulíšek z.s.  je platný od 1.9.2017.

Organizační řád schválila Pedagogická rada školy Lesní mateřská škola Kulíšek na své schůzi dne 31.8.2017.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *