Vyhlášení přijímacího řízení 2022/23

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s.
V Kralupech nad Vltavou dne 21.3.2022
Věc:
Vyhlášení zápisu k přijímacímu řízení předškolního vzdělávání pro rok 2022/ 2023
Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z.s.,
Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou Bc.
Blanka Dymáčková DiS.
vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání do Lesní mateřské školy Kulíšek z.s pro školní
rok 2022/2023.
Zápis bude probíhat ve středu od 4.5.2022 od 16 do 18 hodin v zázemí Lmš Kulíšek z.s

Postup podání žádosti jiným způsobem:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v
elektronické podobě.
Přihlášku, doklad o řádném očkování/ zdravotní způsobilost.
Uvedené dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. osobní účastí na zápisu konaném ve středu 4.5.2022 od 16 do 18 hodin v zázemí školy
rodiče si připraví OP, rodný list dítěte k ověření totožnosti a přihlášku do Lmš a zdravotní
způsobilost dítěte
2.do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
3.e mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
4.poštou,
5.osobní podání do schránky sídla Lesní mateřské školy Krakovská 430,Kralupy nad
Vltavou, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo
737634085

Kritéria přijet pro přijetí:
věk dítěte
sourozenecký vztah
projevený zájem o přírodní předškolní pedagogiku
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím
školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou
individuálního vzdělávání. Povinnou předškolní docházku nelze kombinovat.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16.5. 2022 na webových stránkách školy.

Bc. Blanka Dymáčková DiS. v.r. ředitelka školy
………………………………………………………………………………………………………..

Zřizovatel: Lesní mateřská škola Kulíšek, z.s.
Adresa sídla spolku: Krakovská 430, 27801 Kralupy nad Vltavou
IČ: 26549671
Ředitelka školy: Bc. Blanka Dymáčková, DiS.
Web : https://kulisek.online

Email: blanka@kulisek.online Telefon: 737634085