Vyhlášení přijímacího řízení 2020/21

V Kralupech nad Vltavou dne 14.3.2020

Věc: Vyhlášení zápisu k přijímacímu řízení předškolního vzdělávání pro rok 2020/ 2021

Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z.s., Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou

Bc. Blanka Dymáčková DiS.

vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání do Lesní mateřské školy Kulíšek z.s pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení bude probíhat ve dnech od 4.5.-15.5.2020.

Vzhledem k situaci, proběhne zápis do školy k přijímacímu řízení bez přítomnosti rodičů i dětí.

Postup podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ( Identifikátor datové schránky LMŠ: r9jqmac),
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání do schránky sídla Lesní mateřské školy Krakovská 430,Kralupy nad Vltavou, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Kritéria přijetí jsou řazena podle důležitosti sestupně:

  1. Podání kompletní žádosti ve stanoveném termínu.
  2. Délka týdenní docházky. Do LMŠ Kulíšek jsou přijímány děti na docházku 3 denní (po, út, st) a 5 denní. Variantu je nutné zaškrtnout v žádosti. 
  3. Klientský vztah rodiny přijímaného dítěte k LMŠ Kulíšek.
  4. Osobní telefonický rozhovor s ředitelkou školy

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou individuálního vzdělávání. Povinnou předškolní docházku nelze kombinovat.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15.6.2020 na webových stránkách školy.

Bc. Blanka Dymáčková DiS. v.r. ředitelka školy

Č.j.: LMŠ/PŘ1

Dokumenty k zápisu dítěte najdete v elektronické podobě zde. Žádost se skládá ze tří dokumentů.


V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě
bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne
z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

………………………………………………………………………………………………………..

Zřizovatel:​ Lesní mateřská škola Kulíšek, z.s.

Adresa sídla spolku: ​ Krakovská 430, 27801 Kralupy nad Vltavou ​

IČ: ​ 26549671

Ředitelka školy:​ Bc. Blanka Dymáčková, DiS.

Web​ : ​ https://kulisek.online Email: ​ blanka.dymackova@kulisek.online Telefon: ​ 737634085