Školní řád

Školní řád

Lesní mateřské školy Kulíšek, z.s.

Kralupy nad Vltavou

Vydání, obsah a závaznost školního řádu

Vydání školního řádu

Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek, z.s. (dále jen LMŠ) v Kralupech nad Vltavou, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, s vyhláškou o předškolním vzdělávání a dalšími souvisejícími právními předpisy, platného znění, vydává po projednání v pedagogické radě tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek školy

Školní řád upravuje

 1. Přijímání dítěte do LMŠ
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
 3. Provoz a vnitřní režim školy
 4. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 6. Podmínky zacházení s majetkem školy
 7. Závěrečná ustanovení

Závaznost školního řádu

Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo zázemí školy.

Přijímání dítěte do LMŠ

Zápis dětí do LMŠ probíhá v období od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce:

 1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem
 2. rodný list dítěte a občanský průkaz
 3. při přijímání dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné, je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je § 50 zákona  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 4. při přijímání dětí, pro které je předškolní vzdělávání podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, povinné, může 

mateřská škola přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování a ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní, či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace

Pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přesahuje počet volných míst či kapacitu zařízení, rozhoduje ředitelka o přijetí dítěte podle níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Výše počtu dní – děti s vyšším počtem docházky mají při přijímání přednost.
 2. Věk dítěte, zpravidla od 3 do 6 let (vřazování od nejmladšího k nejstaršímu)

Podmínky plnění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání

 • Povinnost se vztahuje na všechny děti, mimo těch s hlubokým mentálním postižením, a na děti cizinců, kteří pobývají v ČR více než 90 dní.
 • Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08:00 a 12:00, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok.
 1. Nastavení omlouvání absencí –  přes aplikaci WA omluvenky Většina neomluvené absence bude podle zákona hlášena na orgán ochrany péče o dítě (OSPOD ). Ředitelka je oprávněna v odůvodněných případech požadovat od zákonných zástupců, aby odpovídajícím způsobem doložili nepřítomnost dítěte.
 2. Zákonný zástupce může volit  i formu individuálního vzdělávání, tu je povinen oznámit mateřské škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.  K individuálnímu vzdělávání lze nastoupit i v průběhu školního roku a to ode dne, kdy bylo dítě k němu přijato. Škola doporučí rodiči jednotlivé oblasti vzdělávání.
 3. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 1. a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
  1. Zákonnému zástupci budou doporučeny oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.  Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů bude probíhat  druhý týden v měsíci listopadu v řádném termínu a po domluvě  nejpozději první prosincový týden. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 
  2. Ověření bude probíhat formou účasti dítěte na dopoledním provozu LMŠ  v rozsahu od 9 do 12 hodin.
  3. Ukončení individuálního  vzdělávání může nastat při nedostavení se k povinnému ověření.  Na základě této skutečnosti, může ředitel  školy rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání dítěte.
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření i při distančním způsobu vzdělávání. Naplňování RVP PV a ŠVP Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného vzdělávacího programu a v míře, která odpovídá podmínkám a okolnostem.

Distanční předškolní vzdělávání 

 1. Podle § 184a zákona č. 349/2020 Sb., školský zákon, v platném znění, má mateřská škola povinnost vzdělávat děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání distanční formou. Tuto povinnost naplňují v některých mimořádných situacích:
 • při uzavření školy či zákazu přítomností dětí ve škole a začíná až v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí  z celé mateřské školy.
 • Uskutečňuje se podle příslušného vzdělávacího programu a v míře, která odpovídá podmínkám a okolnostem. Škola poskytuje rodičům podněty a podporu pro pobyt v přírodě.

 Zákon stanovuje:

 1. povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné 
 2. je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat 

Způsob komunikace s rodinami předškolních dětí a dětmi

Jednotnou komunikační platformou pro komunikaci mateřské školy s dětmi a jejich zákonnými zástupci jsou:

 1. aplikace WhatsApp pro každodenní zpětnou vazbu
 2. email s úkoly zadanými pro předškoláky
 3. sada s úkoly a pomůckami pro jejich vyhotovení
 4. list na zpětnou vazbu k vyhotovení úkolů
 5. možnost online setkání s učitelkou na žádost rodičů

Hodnocení výsledků 

 • Mateřská škola upřednostňuje slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou. Sebehodnocení dětí se zapojením zákonný zástupců prostřednictvím listu na zpětnou vazbu.

Ukončení docházky dítěte do LMŠ

Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole řeší § 35 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 1. a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

Obecné vymezení práv a povinností dětí

Každé přijaté dítě má právo:

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v LMŠ.
 3. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 4. při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina Lidských práv a svobod a úmluva o právech dítěte.

Každé přijaté dítě má povinnost:

 1. a) chovat se tak, aby svým chováním či jednáním neohrožovalo bezpečnost svoji ani bezpečnost jiných dětí, neomezovalo svobodu ostatních dětí.
 2. b) snažit se dodržovat smluvená pravidla soužití 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání děti

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí – LMŠ jednou ročně pořádá individuální konzultace s pedagogy
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo doporučení  školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 4. na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 5. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 6. stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí dle Směrnice  pro přijímání a vyřizování stížností.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

 • zajistit aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé a oblečené vzhledem k aktuálnímu počasí
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu LMŠ a vnitřní režim LMŠ
 • Provozní doba LMŠ je od 8:10 do 16:00
 • Ranní příchod dětí je do 8.45
 • Zákonný zástupce si dítě vyzvedává tak, aby mělo dítě čas na úklid hraček, oblékání a odchod z LMŠ v 16:00 hodin.
 • na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte nebo bezpečnost dítěte
 • oznamovat nepřítomnost dítěte na WA “Omluvenky”
 • odhlásit stravování na WA “Omluvenky”
 • oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změny jména, bydliště, zdravotního pojištění, svěření do péče apod., neprodleně, nejdéle však do 5 pracovních dnů
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • sledovat informační měsíční emaily
 • řídit se školním řádem LMŠ
 • zajistit aby dítě nenosilo do školy žádné sladkosti 
 • zajistit aby dítě nenosilo do školy hračky

Upřesnění zodpovědností

Učitelka LMŠ přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem nebo zákonným zástupcem. 

Zákonní zástupci si osobně přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky LMŠ, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Předání dítěte si stvrzujeme podáním ruky.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Na základě osob uvedených v evidenčním listu dítěte, který je podepsaný zákonnými zástupci dítěte a uložený u třídních učitelek je možno dítě předat pověřené osobě. Zákonní zástupci jsou povinni skutečnost  nahlásit ráno učitelce, případně během dne poslat sms na služební telefon se jménem  vyzvedávající osoby,  která musí být uvedená v evidenčním listu nebo jeho dodatku.

Pokud si zákonný zástupce / pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 1. pokusí se telefonicky kontaktovat zákonné zástupce /pověřené osoby
 2. informuje ředitelku školy, ta navrhne postup k řešení.

Stanovení podmínek pro úhradu školného a stravného

Platby školného a stravného probíhají ve výši a na základě podmínek stanovených ve smlouvě, kterou LMŠ uzavírá se zákonnými zástupci dítěte. 

Výše školného a způsob platby

Školné je stanoveno ve výši platného ceníku pro daný rok:

2 dny v týdnu 3 700 Kč 3 dny v týdnu 4 900 Kč 5 dní v týdnu 6 000 Kč předškolák 5 500 Kč

 

Školné je splatné před zahájením docházky, kdy je složena vratná záloha ve výši jedné měsíční splátky školného, to určuje dodatek smlouvy. Kauce je splatná do 30. 7. příslušného roku přijetí dítěte do LMŠ. Kauce je vratná v den ukončení docházky dítěte. Zaplacením vratné zálohy nabývá smlouva platnosti.

Rodiče jsou povinni hradit školné ve výši, kterou určuje dodatek smlouvy. Úhrada školného je splatná vždy nejpozději do 20. dne příslušného měsíce viz aktuální web školky https://kulisek.online/skolkovne/

Školné je splatné i za měsíc, kdy dítě mateřskou školu nenavštěvuje, kromě letních prázdnin.

Výše poplatku za individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte uhradí jednorázový poplatek za individuální předškolní vzdělávání ve výši 2500 Kč na účet školy bankovním převodem v lednu příslušného školního roku.

Účet  školy č.ú.: 2900586712/2010, do zprávy pro příjemce uvede jméno dítěte + individuál. 

Výše stravného a způsob platby

Cenu oběda stanovuje poskytovatel cateringu. Zahrnuje cenu oběda tzn. polévku, hlavní jídlo a minimálně 2x do týdne salát nebo kompot. Stravné je stanoveno zálohově dle dnů docházky. Neodhlášenou stravu je třeba uhradit.

Stravné je splatné k 10. dni příslušného měsíce viz viz aktuální web školky https://kulisek.online/stravovani/

Hospodářka mateřské školy provede na konci měsíce kalkulaci pro každé dítě za předchozí měsíc dle evidence docházky a vyúčtování za příslušný měsíc. Přeplatky stravného budou rodičům vyúčtovány vždy k ukončení pololetí tzn. 30.1. a 30.6. příslušného roku.

Provoz a vnitřní režim školy

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v LMŠ

LMŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 8.10  do 16  hodin.      

V LMŠ tráví děti většinu času venku a to za každého počasí. Učebním prostorem je převážně les nebo jiné venkovní prostředí. To volí pedagogové, tak aby bylo pro děti bezpečné a souviselo se Školním vzdělávacím programem LMŠ.

Stravování v zimních měsících a odpočinek probíhá v maringotkách tomu určených. 

Organizace dne v LMŠ

Časový rámec dne:

8:10 u borovice

08:15 – 08:45 příchod dětí do zázemí, hry a činnosti dle přání a volby dětí, individuální práce s dětmi

08:45 – 09:00 úklid pomůcek

09:00- 09:30 ranní kruh / po adaptačním měsíci na úvaze učitele odchod ze zázemí do lesa

09:30 – 09:50 hygiena, příprava na stolování, přesnídávka 

09:50 – 10:15 přesun na místo denního působiště  

10:15 – 10:45 volná hra s nabídkou řízených činností

10:45 – 12:00 spontánní činnost, přesun do zázemí

12:00 – 12:10 hygiena, příprava na oběd,

12.10 – 12.40 oběd

12:40 – 13.00 hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 14:15 odpočinek 

14.00 – 14.30 volná hra 

14.30-   14.50 odpolední kruh/ reflexe dne

14:45 – 15:05 hygiena, svačina

15:05 – volná hra

16.00  konec provozní doby LMŠ Kulíšek

Tento režim dne je uzpůsoben potřebám dětí, musí být dodržen biorytmus – 3 hodin mezi jídly.

Stanovený základní denní režim  může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Organizace školního stravování v LMŠ

Děti se stravují v zázemí LMŠ Kulíšek. Svačiny si přinášejí z domova v obalech, které nejsou na jedno použití, na základě dohody o individuální stravování ze strany zákonných zástupců. Rodiče byli při seznámení se školním řádem poučeni o vhodné a vyvážené skladbě svačin i jejich balení a skladování v rámci ročních období. Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem pod tímto školním řádem, že byl poučen. V případě, že rodič dohodu o individuálním stravování s LMŠ neuzavře, má možnost odběru svačin, které LMŠ zajistí od externího dodavatele firmy, za příslušný poplatek pro daný školní rok. V takovém případě smlouva na výchovně vzdělávací aktivity uzavřená mezi zákonným zástupcem dítěte i LMŠ obsahuje i poplatek za svačiny dle platného ceníku pro daný školní rok. Obědy jsou dováženy externím dodavatelem, firmou. V LMŠ Kulíšek jsou pouze vydávány. Špinavé nádobí je pověřeným pracovníkem odváženo k mytí mimo areál a čisté přiváženo každý den zpět.

Svačiny: Dopolední svačina probíhá v době od 9.30 do 9.50 v přírodě nebo zázemí Kulíšek. Odpolední 15.00

Obědy: Jídelníček je každý týden vyvěšován  na nástěnku v zázemí LMŠ. Obědy se vydávají v době od 12.10 do 12.30 ho. Pondělní oběd v případě nemoci během víkendu odhlašujeme provozovateli cateringu, na WA “Omluvenky” oznámíme odhlášení oběda.  První den nepřítomnosti lze oběd odnést v době od 12.00-12.30 hod. Je potřeba upozornit školu zprávou na WA “Omluvenky” nejpozději do 12 hod.

Pitný režim: Děti mají celý den k dispozici vlastní picí láhev plněnou z domova, v zázemí mají rezervní možnost zdroje pitné vody. Děti jsou vedeny k dodržování pitného režimu. Picí láhve zajišťují dostatečný přehled učitelek o množství vypité vody u každého dítěte za daný den.

Organizace provozu LMŠ v měsíci červenci a srpnu

Po domluvě se zřizovatelem bude po dobu obou měsíců provoz školy přerušen.  

Organizace vzdělávání

Prostorem pro vzdělávání LMŠ je přírodní park okolí Okoře a Budče mezi lokalitami V Rusavkách, Pod Hájkem a Hradiště. Jedná se o místo na okraji smíšeného lesa (habr, buk, dub, bříza, akát, ojediněle borovice, smrk, modřín).

Do prostoru vychází děti za doprovodu minimálně jedné učitelky LMŠ a jedné chůvy.

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Rodiče odpovídají za to, že předávají dítě do LMŠ zdravé.

 • Jeví-li dítě příznaky nemoci (kašel, přetrvávající rýma, vyrážka, červené spojivky očí, průjem, bolesti břicha a podobné) učitelka ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z LMŠ. 
 • Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v nejbližším okolí, jsou rodiče povinni hlásit ihned.  Po nemoci infekčního charakteru vyplní rodiče PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. 
 • Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo LMŠ (mdloby, nevolnost, úraz…). 
 • Jestliže se v LMŠ vyskytne infekční onemocnění, jsou zákonní zástupci nemocného dítěte ihned informováni. Informováni jsou i zákonní zástupci všech ostatních dětí. Při výskytu pedikulózy (vši dětské) je nutná bezpodmínečná izolace dítěte z dětského kolektivu a jeho odvšivení – provádí zákonní zástupci (pedagogové hlavy neprohlíží, aby vši nerozšířili na ostatní děti). Při hromadném výskytu pedikulózy je informována krajská hygienická stanice. 
 • Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt venku i uvnitř. Pro naši výchovnou náplň je nezbytně nutné vybavit děti i na pobyt venku za nevlídného počasí. Oblečení má umožnit volný a bezpečný pohyb, má dětem umožnit volné tvoření s různými materiály – písek, hlína, voda, barvy atd. Oblečení je nutné podepisovat.
 • Pedagogové dbají na dodržování hygieny dětí na dodržování pitného režimu. Přiměřeně větrají prostory LMŠ, určují délku pobytu dětí venku podle počasí – slunce, déšť, vítr, mráz. Kontrolují, zda jsou děti vhodně oblečeny ve třídě i venku. 
 • Rodiče 1x za měsíc odnáší vyprat domů polštář a spacák. 
 • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách LMŠ je zákaz kouření. 

 Bezpečnost dětí po předání do péče 

 • Za bezpečnost dětí v LMŠ odpovídají pedagogičtí zaměstnanci v úzké spolupráci s provozními zaměstnanci, od převzetí dítěte od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 
 • Děti nevstupují na schodiště ve svahu bez přítomnosti učitelek LMŠ nebo zákonných zástupců. Vstup na schody ze zázemí je zahrazen plůtkem, ten otevírájí pouze učitelky nebo zákonní zástupci za účelem vstupu do nebo ze zázemí.
 • V případě úrazu škola ihned vyrozumí rodiče. 
 • Část odpovědnosti rodičů za své dítě trvá i po dobu, kdy je v LMŠ. 

Rodiče plně odpovídají:

 • za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do LMŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)
 • za to, co mají děti v šatních boxech, nesmí obsahovat nebezpečné věci, ostré předměty, léky apod. (mohou zapříčinit úraz dítěte i jiných dětí) Učitelky nejsou povinny kontrolovat jejich obsah.

Bezpečnost na akcích s rodiči 

 • V případě konání akce (besídky, brigády apod.), jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností LMŠ, je tedy dobrovolná a koná se za přítomnosti rodičů (pro děti a jejich rodiče), či jiných zákonných zástupců, pak tito přítomní zákonní zástupci (rodiče, prarodiče, aj. osoba odpovědná za vyzvednutí dítěte) za dítě nesou plnou odpovědnost. Jestliže se akce účastní dítě, které nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost předem pověřený pracovník školy do doby předání dítěte zákonnému zástupci. V případě, že si rodiče vyzvedli své dítě z LMŠ a ihned se přesunuli na místo konání akce, tehdy již dítě není v péči LMŠ a škola již nenese zodpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. Č. 64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů). 
 • V průběhu konání celé akce jsou všichni zúčastnění povinni neustále dodržovat všechny zásady bezpečnosti – především: 
 • koná-li se akce uvnitř, rodiče nesmí otevírat okna 
 • je-li součástí akce oheň, je již před jeho zapálením stanovena osoba, která bude přikládat a bude zajišťovat celkový dohled ohniště, včetně jeho úplného uhašení 
 • přihodí-li se někomu úraz, je možné vyžádat si první pomoc u zaměstnanců LMŠ 
 • jsou-li pro jednotlivou akci stanovena specifická pravidla, jsou všechny osoby povinny pokyny respektovat a dodržovat. 
 • Děti nevstupují na schodiště ve svahu bez přítomnosti učitelek Lmš nebo zákonných zástupců. Vstup na schody ze zázemí je zahrazen plůtkem, ten otevírají pouze učitelky nebo zákonní zástupci za účelem vstupu do nebo ze zázemí.

Postup v případě úrazu dítěte

Pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.) U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného, vždy přivolá lékaře (případně RZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu. U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně RZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc.

Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

Evidence úrazů

O každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů

V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.

Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

Prevence proti klíšťatům

Rodiče nebo zákonný zástupce zajišťuje přímou ochranu dítěte sám. A to pomocí repelentních prostředků, které jsou na trhu.

Děti nesmí provádět aplikaci repelentního prostředku bez vědomí učitelky LMŠ.

Rodiče nebo zák. zástupce mohou  podepsat souhlas s odstraněním klíštěte. Na jeho základě bude klíště dítěti odstraněno.

Rodiče nebo zák. zástupce budou informováni sms a vše bude zapsáno v knize úrazů.

Prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů

Pedagogové se snaží ovlivňovat vztahy ve třídě nenásilně prosociálním směrem. Zachycují rizikové faktory v chování dětí, podněcují děti ke zdravému životnímu stylu, podporují sociální vazby, vysvětlují dětem přiměřeným způsobem některé prvky xenofobie, nesnášenlivosti. Škola se snaží předcházet nežádoucím projevům především dostatečně širokou nabídkou činností pro děti v rámci ŠVP PV a ve spolupráci s rodinou.

Škola je povinna oznámit příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno.

Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

Do zázemí MŠ je vydán přísný zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí a to ze stran dětí, rodičů i personálu školy. V areálu školy je přísný zákaz kouření.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci LMŠ

Pravidla vztahů vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

Pedagogové mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci.

Pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů.

Pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

Zaměstnanci školy a děti dbají na pořádek a čistotu ve škole, úklid školních pomůcek a péči o ně. 

Při pobytu v LMŠ jsou zákonní zástupci dětí povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek LMŠ, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost zaměstnanci školy. 

Stane-li se, že děti v důsledku nedodržení pravidel poškodí majetek školy, jsou vedeny k nápravě a řešení (např. poškození hraček, pokreslené zdi apod.). V případě, že nemohou situaci napravit sami, je nutná pomoc zákonných zástupců. 

V případě většího rozsahu poškození majetku školy (rozbité sklo, umyvadlo, skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

Závěrečná ustanovení

Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září  2018.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny, tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje LMŠ zákonné zástupce dětí jedním výtiskem na informačních nástěnkách jednotlivých tříd, a také ústním upozorněním při zahajovací třídní schůzce na začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení podpisem do prezenční listiny.

Účinnost od 1. 9. 2018
Projednáno  pedagogickou radou dne: 13. 6. 2018

vypracovala:  Bc. Blanka Dymáčková

Aktualizace:  16.9. 2019 individuální vzdělávání

Aktualizace:  

1.9. 2020 dodatek Corona

20.10. 2020 změna času začátku školy

1.3. 2020 distanční výuka

7.9.2022 předávání dětí, úprava školného a účtu školy, režimu dne, podmínek zápisu

 1. 8. 2023 revize, platnost od 1. 9. 2023